Từ Tô Định đến Nguyễn Phú Trọng, năm 43 trong lịch sử

Fb. Trần Trung Đạo|

Lê Duẩn ví năm 1975 như là bắt đầu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cả nước “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”. Nếu gọi thời điểm 1975 là Sản Lịch năm thứ nhất trên phạm vi cả nước chắc không sai lắm. Bắc Hàn cũng có lịch riêng gọi là Juche Lịch lấy ngày sinh của Kim Nhật Thành, 1912, làm năm thứ nhất.

Xin bạn xem tiếp bài Từ Tô Định đến Nguyễn Phú Trọng, năm 43 trong lịch sử tại Chân Trời Mới Media.

Related posts