Từ Dựng Lò đến Sàng Lọc!

Từ Dựng Lò đến Sàng Lọc!

Sau Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, ghế Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng xem như phần nào đã được củng cố theo mong muốn. Quyền lực từ nay tập trung vào tay một người và chủ trương “nhất thể hóa” chức danh đảng và nhà nước được tung ra như một phát pháo lệnh hứa hẹn tạo nhiều sóng gió chính trường.

Để gia tăng sức ép lên vấn đề sắp xếp nhân sự, vào đầu tháng 11 vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương tiến hành Đề án quy định rà soát, sàng lọc để đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Xin bạn xem tiếp bài Từ Dựng Lò đến Sàng Lọc! tại Chân Trời Mới Media.

Related posts