Trời đã sinh ra nước Ngủ lại có anh Thức làm chi?

Còn chính quyền cũng không nên ảo tưởng mà nghĩ rằng quyền lực của họ là mãi mãi vì “điều duy nhất không thay đổi trên thế giới là nó sẽ thay đổi” dù họ có muốn hay không. Chỉ là khi nào và như thế nào mà thôi.

Xin bạn xem tiếp bài Trời đã sinh ra nước Ngủ lại có anh Thức làm chi? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts