Thực thi pháp luật không chính danh, não trạng “an ninh nhân dân”

“Cái suy nghĩ nguyên thủy của người cộng sản xuất phát từ cái lý thuyết đó, cái thể chế đó, mà tôi nghĩ cái câu của ông Phạm Văn Đồng là điển hình nhất. Khi ông Nguyễn Mạnh Tường nói với ông ấy rằng thưa Thủ tướng, chỉ huy cơ quan hành pháp thì điều chính yếu phải nghĩ tới một bộ luật văn minh, thì ông ấy trả lời rằng luật để làm gì, để nó trói tay mình à.”

Xin bạn xem tiếp bài Thực thi pháp luật không chính danh, não trạng “an ninh nhân dân” tại Chân Trời Mới Media.

Related posts