Phát triển đất nước kiểu “Trò mèo”

Fb. Nguyễn Việt Nam|

Bài này chúng ta xét tổng quan về các vấn đề kinh tế như vốn ODA, khối doanh nghiệp FDI, các tổ chức thương mại tự do. Được và mất là hai vấn đề mà bất kỳ ai làm kinh tế cũng đều phải tính tới đầu tiên. Vậy ta cùng nhau nhìn lại được và mất trong từng ấy năm mở cửa hội nhập của Việt Nam để thấy cái tài tình của đảng cộng sản với cái mô hình” kinh tế thị trường có đuôi xã hội chủ nghĩa”.

Xin bạn xem tiếp bài Phát triển đất nước kiểu “Trò mèo” tại Chân Trời Mới Media.

Related posts