8 tháng Mười Hai là ngày gì?

Thiền Lâm – Cali Today News

8 tháng Mười Hai năm 2017 là ngày mà lần thứ hai kể từ vụ Hoàng Văn Hoan năm 1979, thể chế chính trị cộng sản Việt Nam khởi tố và tống giam một “ủy viên bộ chính trị”, hay nói chính xác hơn là người vừa ra khỏi Bộ Chính trị. Ở nhiều nước khác, những sự kiện như vậy không đến nỗi chiếm toàn bộ bề mặt trang nhất.

Xin bạn xem tiếp bài 8 tháng Mười Hai là ngày gì? tại Chân Trời Mới Media.

Related posts