2017: “Ngoại giao thê thảm” và “Ngoại Trưởng mặt dày”

Chính phủ Đức đình chỉ luôn hiệp định Đức – Việt về miễn vi sa cho những người dùng hộ chiếu ngoại giao. Có nghĩa là cả Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và ngay cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có muốn đi Đức thì đều phải đến Đại sứ quán Đức tại Hà Nội để xin visa.

Xin bạn xem tiếp bài 2017: “Ngoại giao thê thảm” và “Ngoại Trưởng mặt dày” tại Chân Trời Mới Media.

Related posts